Priročnik za vnos podatkov o grobovih, pokojnikih, predmetih

Splošno

Na voljo sta relacijski zbirki v formatu ACCESS 8.0 (MS Access 97). Zbirka predmetov je velika 9,5 MB, zbirka grobov in pokojnikov 0,4 MB. Obe delujeta že na računalniku s procesorjem 486/133 Mhz in 32 MB RAMa. Grafično sta prilagojeni 17'' ekranu. Delo na manjšem je seveda prav tako mogoče, zahteva pa tu in tam premikanje z drsniki. Zbirkama je dodana tudi mapa »ustja-posod«* s slikami, ki so bile uporabljene pri izdelavi vnosnih obrazcev. Namestite jih v isto mapo (ki jo imenujte Zbiva), v kateri bo tudi zbirka. Idealno je, če je to na disku z imenom E. Potem ne boste imeli nobenih zapletov pri morebitnem posodabljanju zbirke v višjo različico Accessa. Sicer se zna zgoditi, da boste morali nanovo določiti pot slikam do obrazcev. Ogledate si jo v načrtovalskem pogledu obrazca, v seznamu lastnosti posameznega slikovnega objekta.

Zbirki sta bili načrtovani za obdelavo zgodnjesrednjeveškega gradiva vzhodnih Alp in soseščine. Pravih vnosov še nimata. Vsebujeta pa strukture in informacijske rešitve, ki so splošno uporabne. Tako si ju vsakdo, ki si je bolj domač z Accessom, lahko priredi lastnim potrebam. Glavna poudarka sta na strukturi zbirke in na prijaznem, inteligentnem vnosnem obrazcu, ki v dobršni meri že klasificira podatke. Za to so nam na voljo številne škatle z izbirnimi seznami ter slike na katere klikamo. Opise vsebine posameznih polj vam kaže obrazec, lahko pa si jih ogledate tudi v načrtovalskem pogledu tabel.

Obe zbirki vsebujeta tudi tabelo za vnos podatkov o literaturi. Če boste uporabljali obe zbirki, zadošča samo ena tabela v eni zbirki in povezava nanjo iz druge zbirke. S tem se izognete dvakratnemu vnašanju istih podatkov. Kako bo kdo uporabljal vnešene podatke, je seveda odvisno od njegovih želja. Preden se lotite dolgotrajnega vnosa, priporočam, da napravite najprej manjši pilotni vnos in podatke analizirate do uporabnih rezultatov. Tako si boste nato lahko izdelali tudi boljšo strategijo dolgoročnega zajemanja podatkov.

OPOZORILO! Vse poizvedbe in obrazci so potrebni za pravilno delovanje glavnega vnosnega obrazca! Zato jih nikar ne spreminjajte ali celo brišite! Lahko pa mirno dodajate nove.

Zbirka predmetov(1,5 MB)*

Najbolj osnovni podatki o predmetu so v tabeli ZBIVA_predmeti. Nanjo se navezujejo tabele z merskimi podatki: PosodeGlin za posodje, TnozSaksMec za nože, sakse, meče, Tjagode za jagode, OsnovMere za vse preostale vrste premetov. Klasificiranim lastnostim predmeta je namenjena tabela Lastnosti. Povezana je z besedno (tabela LastnBesedno) in slikovno (tabela Last_predm_klas) razlago gesel. Tabela Nerazpor vsebuje vse podatke, ki so za poznavanje predmeta pomembni, pa jih drugače nismo mogli vnesti. Tkoordinate shranjuje koordinate predmeta na posameznem najdišču. Tabela ZvezaLiteratura nam omogoča natančno navajanje citatov in nas povezuje s tabelo literature TLiteratura. Tabela Slike shranjuje vse slike o posameznih predmetih, omogoča natančno navajanje citatov in nas povezuje s tabelo literature TLiteratura.

Glavni vnosni obrazec, ki si ga odprite, se imenuje ZBIVA_predmeti.

Zbirka grobov in pokojnikov(88 KB)*

Številčni podatki o grobu so v tabeli TGrob. V njej shranimo tudi vse tiste podatke, ki so za poznavanja groba pomembni, pa jih drugače nismo mogli vnesti. Klasificirani podatki so v tabeli TgrobLastnosti. Njihov opis je v tabeli TGrobOpisLastn. V tabelo Grob_Lib vnašamo citate in nas navezuje na tabeli literature TLiteratura. Podobno v tabelo Risba_Lib vnašamo slike groba in njihove citate ter smo z njo povezani s tabelo TLiteratura. V tabelo TGrobKoord vnesemo podatke o koordinatah groba na najdišču. Namenjene so prostorski analizi informacij. Tabela TGrobStrat omogoča vnos podatkov o stratigrafskih odnosih med grobovi. Osnovne podatke o posameznem pokojniku vsebuje tabela TgrobTelo. Njegove klasificirane lastnosti vsebuje tabela TGrobTeloLastnosti, njihov opis pa TGrobOpisLastn. Startigrafske odnose med telesi vpisujemo v tabelo TGrobTeloStrat. Pri telesu nas zanimajo predvsem lastnosti, ki kažejo kulturno okolje, od fizično antropoloških pa starost in spol. Ker so telesa povezana z grobovi, se nanje nanašajo tudi tamkajšnji citati in slike.

Glavni vnosni obrazec, ki si ga odprite, se imenuje FGrob.

Podrobnejše informacije: pleterski@zrc-sazu.si

* Datoteke so kompresirane. Po prenosu z dvoklikom sprožite dekompresijski postopek.