Inštitut za arheologijo ZRC SAZU [English]

O inštitutu Sodelavci Program Projekti Laboratorij ZbirkeZnanstvena srečanja
Pisni arhiv Publikacije Knjižnica Povezave NOVO Spletni arhivZa študente

JUGOVZHODNA SLOVENIJA V STAREJŠI ŽELEZNI DOBI.
Poselitev – gospodarstvo – družba

Vsebina


 • 1. Zgodovina raziskovanj
  • 1.1. Od začetkov do konca devetnajstega stoletja
  • 1.2. Dvajseto stoletje
    
 • 2. Zajem podatkov
  • 2.1. Zamejitev raziskovalnega prostora
  • 2.2. Izdelava kataloga najdišč
   • 2.2.1. Arheološka najdišča Slovenije
   • 2.2.2. Arhivski viri
   • 2.2.3. Terenski pregledi
   • 2.2.4. Sondiranja
  • 2.3. Objave
    
 • 3. Kritika virov
  • 3.1. Frekvenca in način zajemanja podatkov
  • 3.2. Struktura najdišč
  • 3.3. Časovna opredeljivost najdišč
  • 3.4. Domet kataloga najdišč
    
 • 4. Geografski oris
  • 4.1. Značilnosti pokrajine in regionalna členitev
  • 4.2. Geološka zgradba
   • 4.2.1. Nastanek in zgradba površja
   • 4.2.2. Tektonska zgradba
   • 4.2.3. Mineralne surovine
  • 4.3. Relief
  • 4.4. Rečna mreža in vodni viri
   • 4.4.1. Glavni vodotoki
   • 4.4.2. Oskrba z vodo in izraba vodnih virov
  • 4.5. Podnebje
  • 4.6. Prst in vegetacijski pokrov
  • 4.7. Uporabnost podatkov o današnjem okolju za prazgodovinske raziskave
    
 • 5. Kronologija
  • 5.1. Kratek historiat nastajanja kronologij
  • 5.2. Terminologija
    
 • 6. Poselitvene strukture
  • 6.1. Utrjena naselja
   • 6.1.1 Časovna opredelitev
   • 6.1.2. Lega
   • 6.1.3. Tipi utrjenih naselij
   • 6.1.4. Fortifikacije
    • 6.1.4.1. Konstrukcije iz zemlje in lesa
    • 6.1.4.2. Konstrukcije iz kamna
   • 6.1.5. Vhodi
   • 6.1.6. Notranjost naselij
    • 6.1.6.1. Stavbe
    • 6.1.6.2. Gradnja hiš
  • 6.2. Neutrjena naselja
   • 6.2.1. Časovna opredelitev
   • 6.2.2. Lega
   • 6.2.3. Nekaj podatkov o neutrjenih naseljih
  • 6.3. Grobišča
   • 6.3.1. Gomilna grobišča
   • 6.3.2. Plana grobišča
   • 6.3.3. Plana in gomilna grobišča
  • 6.4. Depoji
    
 • 7. Poselitvena dinamika
  • 7.1. Poselitev v pozni bronasti dobi
   • 7.1.1. Poselitvena slika
   • 7.1.2. Značilnosti poselitve
   • 7.1.3. Razmerje med višinsko in nižinsko poselitvijo
  • 7.2. Poselitev v starejši železni dobi
   • 7.2.1. Integracija poselitve in nastanek središč
   • 7.2.2. Poselitvena slika v starejšem halštatskem obdobju
   • 7.2.3. Poselitvena slika v mlajšem halštatskem obdobju
   • 7.2.4. Problematika izvengradiščne poselitve
  • 7.3. Poselitev v mlajši železni dobi
   • 7.3.1. Poselitvena slika
     
 • 8. Hierarhija naselij
  • 8.1. Kriteriji za razvrščanje naselij
  • 8.2. Identificiranje in predstavitev pomembnejših naselij
  • 8.3. Hierarhija središč
    
 • 9. Naselja in njihovo gospodarsko zaledje
  • 9.1. Gostota poselitvene mreže
   • 9.1.1. Določitev gospodarskih prostorov
   • 9.1.2. Konfliktnost teritorijev
   • 9.1.3. Odnos središč do perifernih naselij
  • 9.2. Naravni viri
   • 9.2.1. Kvaliteta prsti in agrarno zaledje
   • 9.2.2. Pridobivanje hrane
    • 9.2.2.1. Poljedelstvo
    • 9.2.2.2. Živinoreja
    • 9.2.2.3. Lov in ribolov
   • 9.2.3. Rudonosna območja
    • 9.2.3.1. Metalurgija
  • 9.3. Komunikacije in promet
   • 9.3.1. Rečne poti
   • 9.3.2. Kopne poti
   • 9.3.3. Nadzor prostora in komunikacij
   • 9.3.4. Promet in menjava
     
 • 10. Družbena struktura
  • 10.1. Struktura grobišč
  • 10.2. Struktura pokopov
  • 10.3. Bojevniki
  • 10.4. Ženske in otroci
  • 10.5. Družbena slika
  • 10.6. Družbene in zgodovinske prelomnice
    
 • 11. Katalog najdišč
   
 • 12. Literatura
   
 • 13. Indeksi
  • 13.1. Imenik krajev
  • 13.2. Imenik najdišč

***

2007, (Opera Instituti Archaeologici Sloveniae, 12), 392 str., 4 barvne fotografije oz. karte, 275 črno-belih risb, fotografij, preglednic, grafov in zemljevidov, 20 x 29 cm, trda vezava, ISBN 978-961-254-000-5.

Opera 12   Na vrh