Institute of Archaeology [Slovenian]

Home Members Programme Projects Laboratory
Database Publications Library Links Archive

Anton Velušček

E-mail: Anton.Veluscek@zrc-sazu.si

Telephone: + 386 1 47 06 399

Education and Qualifications:
B. Sc. in archaeology 1994, Faculty of Arts, University of Ljubljana
M. Sc. in archaeology 1997, Faculty of Arts, University of Ljubljana
Ph. D. in archaeology 2001, Faculty of Arts, University of Ljubljana

Education abroad:
6-monts study of prehistory pottery from the caves at the University of Trieste.

Present position:
Senior Research Fellow

Research interests:
Neolithic and Eneolithic period in the southeastern Alps, wetland archaeology, dendrochronology (in collaboration with Department of Wood science and Technology, Biotechnical faculty, University of Ljubljana)

Research programme:

Leader of the Institute's research programme Archaeological Research (P6-0064) 2009–2014
Within the research programme Anton Velušček is concerning with the topic The archaeological portrait of the Slovenian landscapes between 5th and 2nd millennium BC.

Research projects:

Applicable research project Multidisciplinary investigations of the pile-dwellings in the Ljubljansko barje (L6-0137) 2008–2011

Other collaborations:

 • Karst Research Institute ZRC SAZU, Postojna
 • National museum of Slovenia, Ljubljana
 • Notranjska museum, Postojna
 • University of Maribor, Slovenia
 • Dipartimento di Scienze dell’Antichita »Leonardo Ferrero« and Dipartimento di Scienze della Terra, Universita degli Studi di Trieste

Bibliography:
Personal bibliography is available at COBISS, Bibliography of Researchers.

Selected bibliography:

 • JANŽEKOVIČ, Franc, MALEZ, Vesna, VELUŠČEK, Anton. Zooarheološke najdbe ptic na koliščarskih naselbinah na Ljubljanskem barju = The zooarcheological findings of birds in ancient pile dwellings at Ljubljansko barje. Acrocephalus, 2004, letn. 25, št. 123, str. 195-200. [COBISS.SI-ID 14059272]
 • VELUŠČEK, Anton, ČUFAR, Katarina, CULIBERG, Metka, TOŠKAN, Borut, DIRJEC, Janez, MALEZ, Vesna, JANŽEKOVIČ, Franc, GOVEDIČ, Marijan. Črešnja pri Bistri, novoodkrito kolišče na Ljubljanskem barju. Arheol. vestn., 2004, letn. 55, str. 39-54, zvd, fotogr., risbe. [COBISS.SI-ID 22900269]
 • JANŽEKOVIČ, Franc, MALEZ, Vesna, VELUŠČEK, Anton. Najdbe ptičjih kosti s koliščarskih naselbin na Ljubljanskem barju. / Finds of bird bones at pile-dwelling settlements in the Ljubljansko barje. Arheol. vestn., 2005, letn. 56, str. 49-58, zvd, tabele. [COBISS.SI-ID 24490797]
 • VELUŠČEK, Anton. Iška Loka - bronastodobno naselje na obrobju Ljubljanskega barja. / Iška Loka - a Bronze Age settlement on the edge of the Ljubljansko barje. Arheol. vestn., 2005, letn. 56, str. 73-89, zvd., fotogr., ilustr. pril. [COBISS.SI-ID 24490541]
 • TOLAR, Tjaša, KOROŠEC-KORUZA, Zora, VELUŠČEK, Anton. VITIS VINIFERA SSP. L. from archaeological sites in Slovenia: wild or cultivated?. Histria antiqua, 2007, 15, str. 261-266, ilustr. [COBISS.SI-ID 27820589]
 • VELUŠČEK, Anton, ČUFAR, Katarina. Novoopredeljeni najdišči keramike z brazdastim vrezom na Ljubljanskem barju. / Newly determined sites with pottery with furrowed incisions from the Ljubljansko barje. Arheol. vestn., 2008, [Letn.] 59, str. 31-48, ilustr. [COBISS.SI-ID 28885037]
 • TOLAR, Tjaša, ČUFAR, Katarina, VELUŠČEK, Anton. Leseno toporišče kladivaste sekire s kolišča Stare gmajne na Ljubljanskem barju. / The wooden handle of a stone hammer-axe from the Eneolithic pile-dwelling settlement Stare gmajne near Verd in the Ljubljansko barje, Slovenia. Arheol. vestn., 2008, [Letn.] 59, str. 49-56, ilustr. [COBISS.SI-ID 28885293]
 • BERNARDINI, Federico, ALBERTI, Antonio, DEMARCHI, Gabriella, MONTAGNARI KOKELJ, Emanuela, PRINCIVALLE, Francesco, VELUŠČEK, Anton. An archaeometric study of the prehistoric polished stone tools from the Ljubljanica River (Slovenia). Atti Soc. preist. protostor. reg. Friuli-Venezia Giulia, 2008, 16: 2006-2007, str. 53-73, ilustr. [COBISS.SI-ID 29252909]
 • JERAJ, Marjeta, VELUŠČEK, Anton, JACOMET, Stefanie. The diet of Eneolithic (Copper Age fourth millenium cal B. C.) pile dwelleres and the early formation of the cultural landscape south of the Alps : a case study from Slovenia. Veg. hist. archaeobot., 2009, vol. 18, no. 1, str. 75-89, ilustr. http://www.springerlink.com/content/e2716x8nvx265x74/?p=3b68d4e1bf9c4eb29087242664fe4cfe&pi=6, doi: 10.1007/s00334-008-0144-z. [COBISS.SI-ID 29253677]
 • ČUFAR, Katarina, VELUŠČEK, Anton. Dendrokronološke raziskave na koliščarski naselbini Hočevarica = Dendrochronological research of the Hočevarica pile dwelling settlement. V: VELUŠČEK, Anton (ur.), VELUŠČEK, Anton. Hočevarica : eneolitsko kolišče na Ljubljanskem barju = an eneolithic pile dwelling in the Ljubljansko barje, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 8). Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU: = Institute of archaeology at ZRC SAZU: Založba ZRC: = ZRC Publishing, 2004, str. 274-280, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 22138669]
 • VELUŠČEK, Anton. Hočevarica in začetki uporabe bakra v Sloveniji = Hočevarica and the onset of copper use in Slovenia. V: VELUŠČEK, Anton (ur.), VELUŠČEK, Anton. Hočevarica : eneolitsko kolišče na Ljubljanskem barju = an eneolithic pile dwelling in the Ljubljansko barje, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 8). Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU: = Institute of archaeology at ZRC SAZU: Založba ZRC: = ZRC Publishing, 2004, str. 297-306, zvd. [COBISS.SI-ID 22142253]
 • VELUŠČEK, Anton. Past and present lake-dwelling studies in Slovenia : Ljubljansko barje (the Ljubljana Marsh). V: MENOTTI, Francesco (ur.). Living on the lake in prehistoric Europe : 150 years of lake-dwelling research. London; New York: Routledge, 2004, str. 69-82, zvd, fotogr. [COBISS.SI-ID 23013421]
 • VELUŠČEK, Anton. Kraška planota jugozahodne Slovenije in Ljubljansko barje v neo-eneolitski dobi - primerjalna študija = The Kras Plateau in southwestern Slovenia and the Ljubljansko barje in the Neo-Eneolithic period - a comparative study. V: MIHEVC, Andrej (ur.). Kras : voda in življenje v kamniti pokrajini = water and life in a rocky landscape, (Projekt Aquadapt). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2005, str. 199-219, ilustr. [COBISS.SI-ID 24611373]
 • VELUŠČEK, Anton. Ljubljansko barje v koliščarski dobi. V: SLAVEC GRADIŠNIK, Ingrid (ur.), LOŽAR-PODLOGAR, Helena (ur.). Pretrgane korenine : sledi življenja in dela Rajka Ložarja, (Opera ethnologica slovenica). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2005, str. 191-216, ilustr. [COBISS.SI-ID 23988525]
 • VELUŠČEK, Anton. Une roue et un essieu néolithiques dans le marais de Ljubljana (Slovénie). V: PÉTREQUIN, Pierre (ur.). Premiers chariots, premiers araires : la diffusion de la traction animale en Europe pendant les IVe et IIIe millénaires avant notre ere, (Monographie du CRA, 29). Paris: CNRS Éditions, 2006, str. 39-45, ilustr. [COBISS.SI-ID 25828397]
 • VELUŠČEK, Anton. Figuralna vaza s kolišča pri Igu, Ljubljansko barje, Slovenija. V: BLEČIĆ, Martina (ur.), ČREŠNAR, Matija (ur.), HÄNSEL, Bernhard (ur.), HELLMUTH, Anja (ur.), KAISER, Elke (ur.), METZNER-NEBELSICK, Carola (ur.). Scripta praehistorica in honorem Biba Teržan, (Situla, 44). Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2007, str. [151]-168, ilustr. [COBISS.SI-ID 26829613]
 • ALBERTI, Antonio, VELUŠČEK, Anton. Le materie prime litiche nelle Valli del Natisone e nelle aree limitrofe. V: CHIABA, Monica (ur.), MAGGI, Paola (ur.), MAGRINI, Chiara (ur.). Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico : atti del convegno internazionale di studi, San Pietro al Natisone (UD) 15-16 settembre 2006, (Studi e ricerche sulla Gallia Cisalpina, 20). Trieste: Universita degli Studi, Dipartimento di Scienze dell'Antichita "Leonardo Ferrero"; Roma: Quasar, cop. 2007, str. [189]-208, ilustr. [COBISS.SI-ID 26583853]

Monographs:

 • VELUŠČEK, Anton (ed.). Eneolitsko kolišče na Ljubljanskem barju. Hočevarica - an eneolithic pile dwelling in the Ljubljansko barje. Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 8, 2004.
 • VELUŠČEK, Anton (ed.). RESNIKOV PREKOP. NAjstarejša koliščarska naselbina na Ljubljanskem barju./ RESNIKOV PREKOP. The oldest pile-dwelling settlement in the Ljubljansko barje. Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 10, 2006.
 • VELUŠČEK, Anton (ed.). Koliščarska naselbina Stare gmajne in njen čas : Ljubljansko barje v 2. polovici 4. tisočletja pr. Kr. = Stare gmajne pile-dwelling settlement and its era : The Ljubljansko barje in the 2nd half of the 4th millennium BC, Opera Instituti archaeologici Sloveniae 16, 2009.
 • VELUŠČEK, Anton (ed.) SPAHA, Opera Instituti archaeologici Sloveniae 22, 2011.
 • Top | << Previus