Institute of Archaeology [Slovenian]

Home Members Programme Projects Laboratory
Database Publications Library Links Archive

Borut Toškan

E-mail: borut.toskan@zrc-sazu.si

Telephone: + 386 1 47 06 398

Education and Qualifications:

 • B. Sc. in biology 1999, Department of Biology at Biotechnical Faculty, University of Ljubljana
 • M. Sc. in biology 2002, Department of Biology at Biotechnical Faculty, University of Ljubljana
 • Ph. D. in geology 2004, Department of Geology at Faculty of Natural Sciences and Engineering, University of Ljubljana

Present position:
Research assistant

Research interests:
archaeozoology

Research programme:
Archaeozoological research

Research projects:

Bibliography:
Personal bibliography is available at COBISS, Bibliography of Researchers.

Selected bibliography:

 • TOŠKAN, Borut, KRYŠTUFEK, Boris. Noteworthy rodent records from the upper pleistocene and holocene of Slovenia = Données remarquables sur les rongeurs du pléistocene supérieur et de l'holocene de Slovénie. Mammalia (Paris), 2006, vol. 70, iss. 1/2, str. 98-105. [COBISS.SI-ID 1195219]
 • TOŠKAN, Borut. Sesalska favna z bronastodobnega najdišča Mali Otavnik pri Bistri na Ljubljanskem barju = Mammal fauna from Bronze Age site at Mali Otavnik near Bistra in the Ljubljansko barje. Arheol. vestn., 2008, [Letn.] 59, str. 91-110, ilustr. [COBISS.SI-ID 28898605]
 • TOŠKAN, Borut. Small terrestrial mammals (Soricomorpha, Chiroptera, Rodentia) from the early Holocene layers of Mala Triglavca (SW Slovenia) = Mali terestični sesalci (Soricomorpha, Chiroptera, Rodentia) iz zgodnjeholocenskih plasti Male Triglavce (JZ Slovenija). Acta carsol., 2009, letn. 38, št. 1, str. 117-133, ilustr. [COBISS.SI-ID 29917485]
 • TOŠKAN, Borut. Cave bear metapodials from Divje babe I (Western Slovenia). V: TSOUKALA, Evangelia S. (ur.). Proceedings of the 12th International Cave Bear Symposium, 2-5 November 2006, Thessaloniki and Aridea (Pella, Macedonia), (Scientific Annals of the School of Geology, spec. vol. 98). Thessaloniki: Aristotle University of Thassaloniki, Faculty of Science, 2006, str. 147-158, ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 26910253]
 • TOŠKAN, Borut, KRYŠTUFEK, Boris. Ostanki malih sesalcev v Viktorjevem spodmolu (Insectivora, Chiroptera, Mammalia) = Small mammals in Viktorjev spodmol (Insectivora, Chiroptera, Mammalia). V: TURK, Ivan (ur.), OVSENIK, Maja, TURK, Ivan. Viktorjev spodmol in Mala Triglavca : prispevki k poznavanju mezolitskega obdobja v Sloveniji : contributions to understanding the Mesolithic period in Slovenia, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 9). Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU: = Institute of archaeology at ZRC SAZU: Založba ZRC: = ZRC Publishing, 2004, str. 114-134, ilustr. [COBISS.SI-ID 22789933]
 • TOŠKAN, Borut, DIRJEC, Janez. Ostanki velikih sesalcev v Viktorjevem spodmolu = Remains of large mammals in Viktorjev spodmol. V: TURK, Ivan (ur.), OVSENIK, Maja, TURK, Ivan. Viktorjev spodmol in Mala Triglavca : prispevki k poznavanju mezolitskega obdobja v Sloveniji : contributions to understanding the Mesolithic period in Slovenia, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 9). Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU: = Institute of archaeology at ZRC SAZU: Založba ZRC: = ZRC Publishing, 2004, str. 135-167, tabele, graf. prikazi, fotogr. [COBISS.SI-ID 22766637]
 • TOŠKAN, Borut, DIRJEC, Janez. Ostanki sesalske favne na Resnikovem prekopu, Ljubljansko barje / Remains of mammal fauna at Resnikov prekop, Ljubljansko barje. V: VELUŠČEK, Anton (ur.), VELUŠČEK, Anton. Resnikov prekop : najstarejša koliščarska naselbina na Ljubljanskem barju = the oldest pile-dwelling settlement in the Ljubljansko barje, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 10). Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU: = Institute of archaeology at ZRC SAZU: Založba ZRC: = ZRC Publishing, 2006, str. 139-154, graf. prikazi, tabele, fotogr. [COBISS.SI-ID 25046317]
 • TOŠKAN, Borut, DIRJEC, Janez. Veliki sesalci = Large mammals. V: GASPARI, Andrej (ur.), GASPARI, Andrej. Zalog pri Verdu : tabor kamenodobnih lovcev na zahodnem robu Ljubljanskega barja : Stone Age hunters' camp at the western edge of the Ljubljansko barje, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 11). Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU: = Institute of archaeology at ZRC SAZU: Založba ZRC: = ZRC Publishing, 2006, str. 165-188, graf. prikazi, tabele, fotogr. [COBISS.SI-ID 25578029]
 • TOŠKAN, Borut, KRYŠTUFEK, Boris. Mali terestrični sesalci (Erinaceomorpha, Soricomorpha, Chiroptera, Rodentia) iz Divjih bab I. / Small terrestrial mammals (Erinaceomorpha, Soricomorpha,Chiroptera, Rodentia) from Divje babe I V: TURK, Ivan (ur.). Divje babe I : paleolitsko najdišče mlajšega pleistocena v Sloveniji : upper Pleistocene palaeolithic site in Slovenia, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 13). Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU: Založba ZRC, 2007-, 2007, del 1: Geologija in paleontologija, str. 193-219, tab., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 26952237]
 • TOŠKAN, Borut. Ostanki velikih sesalcev iz Divjih bab I : stratigrafija, taksonomija in biometrija / Remains of large mammals from Divje babe I - Stratigraphy, taxonomy and biometry. V: TURK, Ivan (ur.). Divje babe I : paleolitsko najdišče mlajšega pleistocena v Sloveniji : upper Pleistocene palaeolithic site in Slovenia, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 13). Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU: Založba ZRC, 2007-, 2007, del 1: Geologija in paleontologija, str. 221-278, ilustr., graf. prikazi, tab., pril. [COBISS.SI-ID 26968877]
 • TOŠKAN, Borut. Morfometrična študija metapodijev jamskega medveda iz Divjih bab I / Morphometric study of cave bear metapodials from Divje babe I. V: TURK, Ivan (ur.). Divje babe I : paleolitsko najdišče mlajšega pleistocena v Sloveniji : upper Pleistocene palaeolithic site in Slovenia, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 13). Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU: Založba ZRC, 2007-, 2007, del 1: Geologija in paleontologija, str. 385-433, ilustr., graf. prikazi, tab. [COBISS.SI-ID 26955821]
 • TOŠKAN, Borut, DIRJEC, Janez. Ostanki velikih sesalcev z zgodnjesrednjeveške Pristave / Large mammal remains from Early Mediaeval Pristava. V: PLETERSKI, Andrej. Zgodnjesrednjeveška naselbina na Blejski Pristavi : najdbe : Funde, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 14). Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU: Založba ZRC, 2008, str. 139-151, 163-167, tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 28459053]
 • TOŠKAN, Borut, ŠTULAR, Benjamin. Pes ali volk? : analiza kanidnega skeleta iz grobišča na Pristavi / Dog or Wolf? Analysis of a canid skeleton from the burial site at Pristava. V: PLETERSKI, Andrej. Zgodnjesrednjeveška naselbina na Blejski Pristavi : najdbe : Funde, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 14). Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU: Založba ZRC, 2008, str. 153-157, 169-271, ilustr. [COBISS.SI-ID 28459309]

>> Next | Top | << Previus