Inštitut za arheologijo ZRC SAZU [English]

O inštitutu Sodelavci Program Projekti Laboratorij ZbirkeZnanstvena srečanja
Pisni arhiv Publikacije Knjižnica Povezave NOVO Spletni arhivZa študente

LONČENINA Z MALEGA GRADU NAD KAMNIKOM
katalog lončenine z izkopavanj leta 1992.

Benjamin Štular, Kranj 2005.

Opis

Katalog je izdelan v podatkovni zbirki, ki temelji na strukturi podatkovne zbirke avtorja A. Pleterskega, ki je kot javno dobro dostopna na spletni strani ZRC SAZU, Inštituta za arheologijo na naslovu iza.zrc-sazu.si/navodila.htm.
Deluje v programu MS Access in je zasnovana uporabniku prijazno. Namenjena je dokumentiranju zgodnjesrednjeveških artefaktov, predvsem lončenine, nožev, jagod, uhanov in obsenčnikov ter zaponk. Zaradi modularne zgradbe je podatkovna zbirka prilagodljiva. Za potrebe kataloga je dograjena z dodatnimi tipi ustij in s tabelo zbiralnih enot.

Vnos podatkov sloni na subjektivnem opisovanju kategorij in temelji na izkušnjah avtorja zbirke s statističnim obdelovanjem arheoloških artefaktov (Pleterski 2003; prim. Losert 1993, 25-72).

Zajete kategorije lastnosti obravnavanega gradiva so:

  • najdiščni kontekst (šifra najdišča, stratigrafska enota, interna oznaka, okolje)
  • predmet (snov, vrsta predmeta, ohranjenost)
  • dimenzije
  • posoda (okras, vrsta posode, odtisi na dnu, izdelava, ohranjeni del)
  • faktura (barva zunaj, barva znotraj, barva preloma, vrsta pustila, vsebnost pustila, velikost pustila)
  • tip ustja.
Predvideno je tudi vpisno okence za nerazvrščene podatke.

Prednosti predstavljenega digitalnega arhiva lončenine sta hitrost obdelave in modularna zgradba, ki omogoča prilagodljivost posameznim projektom. Vrednost zbirke narašča s številom vnosov z različnih najdišč, zato je še kako dobrodošel vsakdo, ki bi jo želel uporabljati.

Zajemanje podatkov temelji na izbiranju predhodno pripravljenih vrednosti, ki pa jih je moč prilagajati oziroma dodajati. Kot primer lahko navedemo opisovanje ustij. Prvotno je zbirka vsebovala shematične tipe ustij po Losertu (1993; glej dalje). Vendar nekaterih ustij s pripravljenimi vzorci ni bilo moči opisati, zato je bilo dodanih 83 novih. Zajemanje podatkov o obliki ustja torej temelji na 133 osnovnih tipih t.i. analoške klasifikacije (glej spodaj).

Razločevanje teh temelji na subjektivni oceni, ali je določen odlomek mogoče opisati z obstoječim tipom, ali je potrebno v podatkovno zbirko dodati nov tip.

V katalogu predstavljeno gradivo je sintetično in analitično obdelano v magistrskem delu Lončenina z Malega gradu v Kamniku (Štular 2005).

Literatura

  • Losert, H. 1993, Die früh- bis hochmittelalterliche keramik in Oberfranken. - Zeitschrift für Archäeologie des Mittelalters, Beiheft 8.
  • Pleterski, A. 2003, Struktur des Gräberfeldes Altenerding. -V: H. Losert in A. Pleterski, Altenerding in Oberbayern. Struktur des frühmittelalterlichen Gräberfeldes und "Ethnogenese" der Bajuwaren, Berlin, Bamberg, Ljubljana, Teil 2.
  • Štular, B. 2005, Lončenina z Malega gradu v Kamniku. - Magistrsko delo, hrani centralna knjižnica Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Podatkovna baza

Gre za MS Access 2000 zapis (20.636 KB), stisnjen na 3.289 KB.

Na vrh |