Institute of Archaeology [Slovenian]

Home Members Programme Projects Laboratory
Database Publications Library Links Archive

Slavko Ciglenečki

E-mail: Slavko.Ciglenecki@zrc-sazu.si

Telephone: + 386 1 47 06 389

Education and Qualifications:
B. Sc. in archaeology 1972, Faculty of Arts, University of Ljubljana
M. Sc. in archaeology 1976, Faculty of Arts, University of Ljubljana
Ph. D. in archaeology 1987, Faculty of Arts, University of Ljubljana

Education abroad:
Leta 1989 in 1990 se je kot štipendist Humboldtove fondacije izpopolnjeval v Bonnu (Institut für Vor- und Frühgeschichte der Universität Bonn).

Present position:
scientific advisor

Research interests:

Late Antiquity, early christianity, mythology

Research programme:
Late Antique settlement of Slovenia and its placement in the settlement structure of the Roman Empire

Research projects
The roman coarse pottery database as a basis for an analysis of the Late Antique settlement pattern in Slovenia

Bibliography:
Personal bibliography is available at COBISS, Bibliography of Researchers.

Selected bibliography:

Monographs

 • Höhenbefestigungen aus der Zeit vom 3. bis 6. Jh. im Ostalpenraum, Dela 1. razr. SAZU 31, Ljubljana 1987, 1-182.
 • Pólis Norikón. Poznoantične višinske utrdbe med Celjem in Brežicami. - Podsreda 1992.
 • Po poteh rimskih vojakov v Sloveniji, Ljubljana 1993, (soavtorja I.Mikl Curk in Davorin Vuga).
 • Kučar. Železnodobno naselje in zgodnjekrščanski stavbni kompleks na Kučarju pri Podzemlju. - Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 1, 1995 , str. 1-242 (Soavtorja A. in J. Dular).
 • Tonovcov grad bei Kobarid. Archäologischer Fundort. Führer zu den Ausgrabungen, Ljubljana - Kobarid 1997, str. 1- 31.
 • Tinje nad Loko pri Žusmu. Poznoantična in zgodnjesrednjeveška naselbina. - Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 4, 2000.

Articles

 • Kastel, utrjeno naselje ali refugij? - Arh. vest. 30, 1979, 459-472.
 • Zgodnjekrščansko središče na Kučarju pri Beli krajini. - Izdanja Hrvatskog arheološkog društva, 10, 1985, 137-150.
 • Potek alternativne ceste Siscija-Akvileja na prostoru zahodne Dolenjske in Notranjske v času 4. do 6. stoletja. Preliminarno poro čilo o raziskovanjih Korinjskega hriba in rekognosciranjih zahodne Dolenjske. - Arh. vest., 36, 1985, 255-284.
 • Das Weiterleben der Spätantike bis zum Auftauchen der Slawen in Slowenien. - V: Die Völker Südosteuropas im 6. bis 8.Jahrhundert, Südosteuropa - Jahrbuch 17, 1987, 265-286.
 • K problemu datacije nastanka rimskodobnih višinskih utrdb v jugovzhodnoalpskem prostoru. - Arh. vest. 41, 1990 (Šašlov zbornik)
 • Tracce di un insediamento tardo (VI-IX sec.) nei siti della tarda antichita in Slovenia. - V: Il territorio tra tardoantico e altomedioevo. Metodi di indagine e risultati. Biblioteca di Archeologia medievale, Firenze 1992, 53-59.
 • Arheološki sledovi zatona antične Petovione. - V: Ptujski arheološki zbornik ob 100-letnici muzeja in Muzejskega društva, Ptuj 1993, 505-520.
 • Höhenbefestigungen als Siedlungsgrundeinheit der Spätantike in Slowenien. - Arh. vest. 45, 1994, 239-266.
 • Bemerkungen zu den Schulterschließen aus dem Königsgrab von Sutton Hoo. - Germania 72, 1994, 314-323.
 • Prispevek k arheološki sliki Carneole v zgodnjesrednjeveškem obdobju. - Histria archaeologica 20-21/1989-1990, 1995, 151-162.
 • Zenonov zlatnik in poznoantična utrdba Gradec pri Veliki Strmici. - Arh. vest. 46, 1995, 247-278 (soavtor D. Božič).
 • Die wichtigsten Völkerwanderungszeitlichen Einfallstrassen von Osten nach Italien im Licht der neuesten Forschungen. - V: Peregrinatio Gothica, Jantarová stezka, Supplementum ad Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales 82, 1997, 179-191.
 • Late Traces of the Cults of Cybele and Attis. The Origins of the Kurenti and of the Pinewood Marriage ("Borovo Gostüvanje"). - Studia mythologica Slavica 2, 1999, 21-31.
 • Results and Problems in the Archaeology of the Late Antiquity in Slovenia. - Arh. vest. 50, 1999, 287- 309.
 • Romani e Longobardi in Slovenia nel VI sec. - V: Paolo Diacono e il Friuli altomedievale (secc. VI - X). Atti del XIV Congresso internazionale di studi sull' alto medioevo 2000 (v tisku).

>> Next | Top | << Previus