Institute of Archaeology [Slovenian]

Home Members Programme Projects Laboratory
Database Publications Library Links Archive

PROJECTS

The zooarchaeological research of Eneolithic sites in Slovenia


Trench at Stare gmajne near Verd.

The zooarchaeological research of Eneolithic sites in Slovenia is focussed on the area of Ljubljansko barje (central Slovenia), where faunistic remains from several pile-dwellings has been analized (Resnikov prekop, Maharski prekop, Hočevarica, Črešnja pri Bistri, Stare gmajne, Založnica). Our studies deal with a variety of zooarchaeological methods and approaches, including biometry, mortality curves, butchery patterns and pathological markers in trying to detect inter-site and intra-site differences in the faunistic material. Special emphasis has been given to worked animal remains.


Resnikov prekop near Ig.

Relevant publications:

  • VELUŠČEK, Anton, TOŠKAN, Borut, ČUFAR, Katarina. Zaton kolišč na Ljubljanskem barju = The decline of pile-dwellings at Ljubljansko barje. Arheološki vestnik, 2011, 62, str. 51-82.
  • TOŠKAN, Borut. Živalski ostanki kot surovina za izdelavo artefaktov : primer koliščarskih naselbin z Ljubljanskega barja. Argo, 2010, 53 (1), str. 90-97.
  • TOŠKAN, Borut. Artefakti iz kosti, rogovij in zob z bakrenodobnih kolišč Stare gmajne in Blatna Brezovica = Bone, antler and teeth artefacts from the Copper Age pile-dwellings Stare gmajne and Blatna Brezovica. In: VELUŠČEK, Anton (ed.). Koliščarska naselbina Stare gmajne in njen čas : Ljubljansko barje v 2. polovici 4. tisočletja pr. Kr. = Stare gmajne pile-dwelling settlement and its era : the Ljubljansko barje in the 2nd half of the 4th millennium BC, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 16). Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU: Založba ZRC, 2009, str. 287-307.
  • TOŠKAN, Borut. Živalstvo v obdobju koliščarjev. In: TURK, Peter (ed.), ISTENIČ, Janka (ed.), KNIFIC, Timotej (ed.), NABERGOJ, Tomaž (ed.), ANDRIČ, Maja, BITENC, Polona, TURK, Peter, ISTENIČ, Janka, KNIFIC, Timotej, NABERGOJ, Tomaž. Ljubljanica : kulturna dediščina reke. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2009, str. 53-55, ilustr. [COBISS.SI-ID 29519149]
  • TOŠKAN, Borut. Živalstvo v koliščarski dobi. In: PAVŠIČ, Jernej (ed.). Ljubljansko barje : neživi svet, rastlinstvo, živalstvo, zgodovina in naravovarstvo. Ljubljana: Društvo Slovenska matica, 2008, str. 153-158, ilustr. [COBISS.SI-ID 28995117]
  • TOŠKAN, Borut, DIRJEC, Janez. Ostanki sesalske favne na Resnikovem prekopu, Ljubljansko barje. V: VELUŠČEK, Anton (ur.), VELUŠČEK, Anton. Resnikov prekop : najstarejša koliščarska naselbina na Ljubljanskem barju = the oldest pile-dwelling settlement in the Ljubljansko barje, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 10). Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, 2006, str. 139-154.
  • TOŠKAN, Borut, DIRJEC, Janez. Hočevarica - analiza ostankov makrofavne = Hočevarica - an analysis of macrofauna remains. V: VELUŠČEK, Anton (ur.), VELUŠČEK, Anton. Hočevarica : eneolitsko kolišče na Ljubljanskem barju = an eneolithic pile dwelling in the Ljubljansko barje, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 8). Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, 2004, str. 76-132.
  • VELUŠČEK, Anton, ČUFAR, Katarina, CULIBERG, Metka, TOŠKAN, Borut, DIRJEC, Janez, MALEZ, Vesna, JANŽEKOVIČ, Franc, GOVEDIČ, Marijan. Črešnja pri Bistri, novoodkrito kolišče na Ljubljanskem barju. Arheol. vestn., 2004, letn. 55, str. 39-54.
  • VELUŠČEK, Anton, ČUFAR, Katarina, CULIBERG, Metka, TOŠKAN, Borut, DIRJEC, Janez, MALEZ, Vesna, JANŽEKOVIČ, Franc, GOVEDIČ, Marijan. Črešnja pri Bistri, novoodkrito kolišče na Ljubljanskem barju. Arheol. vestn., 2004, letn. 55, str. 39-54, zvd, fotogr., risbe. [COBISS.SI-ID 22900269]
  • TOŠKAN, Borut. Živalstvo v koliščarski dobi. In: PAVŠIČ, Jernej (ed.). Ljubljansko barje : neživi svet, rastlinstvo, živalstvo, zgodovina in naravovarstvo. Ljubljana: Društvo Slovenska matica, 2008, str. 153-158, ilustr. [COBISS.SI-ID 28995117]

Unfortunately contemporary sites from other parts of Slovenia yielded only very small faunistic samples, inhibiting detailed archaeozoological studies. Nevertheless, with the help of multivariate statistics an attempt to perform a geographically broader study is being made by taking into account the materials originating from furrowed incision pottery horizons of several central Slovenian sites.

Project coordinator:
Anton Velušček

Researcher:
Borut Toškan

Project no.:
Z6-7175-0618

Top