Institute of Archaeology [Slovenian]

Home Members Programme Projects Laboratory
Database Publications Library Links Archive

ARCHAEOZOOLOGY

Basic information | Research

RECENT PUBLICATIONS 2001-2006

(All publications: B. Toškan and/or J. Dirjec)

 • BARTOSIEWICZ, László, DIRJEC, Janez. Camels in antiquity : Roman period finds from Slovenia. Antiquity, 2001, vol. 75, pp. 279-285.
 • TURK, Ivan, DIRJEC, Janez, BASTIANI, Giuliano, PFLAUM, Miran, LAUKO, Tomaž, CIMERMAN, Franc, KOSEL, Franc, GRUM, Janez, CEVC, Pavel. Nove analize "piščali" iz Divjih bab I (Slovenija) = New analyses of the "flute" from Divje babe I (Slovenia). Arheol. vestn., 2001, vol. 52, pp. 25-79.
 • TURK, Ivan, SKABERNE, Dragomir, BLACKWELL, Bonnie A.B., DIRJEC, Janez. Morfometrična in kronostratigrafska analiza ter paleoklimatska razlaga jamskih sedimentov v Divjih babah I, Slovenija = Morphometric and chronostratigraphic sedimentary analysis and paleoclimatic interpretation for the profile at Divje babe I, Slovenia. Arheol. vestn., 2001, vol. 52, pp. 221-247.
 • TURK, Ivan, SKABERNE, Dragomir, BLACKWELL, Bonnie A.B., DIRJEC, Janez. Ocena vlage v mlajšepleistocenskem kraškem okolju : paleoklima in paleomikrookolje v jami Divje babe I, Slovenija = Assessing humidity in un upper Pleistocene karst environment : palaeoclimates and palaeomicroenvironments at the cave Divje babe I, Slovenia. Acta carsol., 2002, vol. 31(2), pp. 139-175.
 • TOŠKAN, Borut. Late Pleistocene small mammals (Insectivora, Chiroptera, Rodentia) from Divje babe I cave (Western Slovenia). Atti Mus. civ. stor. nat. Trieste, 2003, vol. 49 (suppl.), pp. 115-126.
 • VELUŠČEK, Anton, ČUFAR, Katarina, CULIBERG, Metka, TOŠKAN, Borut, DIRJEC, Janez, MALEZ, Vesna, JANŽEKOVIČ, Franc, GOVEDIČ, Marijan. Črešnja pri Bistri, novoodkrito kolišče na Ljubljanskem barju = Črešnja pri Bistri, a newly discovered pile-dwelling settlement in the Ljubljansko barje. Arheol. vestn., 2004, vol. 55, pp. 39-54.
 • PAVŠIČ, Jernej, DIRJEC, Janez. Morski skat na Ljubljanskem barju = Sea ray in the Ljubljansko barje. In: VELUŠČEK, Anton (Ed.), VELUŠČEK, Anton. Hočevarica : eneolitsko kolišče na Ljubljanskem barju = an eneolithic pile dwelling in the Ljubljansko barje, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 8). Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU: = Institute of archaeology at ZRC SAZU: Založba ZRC: = ZRC Publishing, 2004, pp. 152-154.
 • TOŠKAN, Borut, DIRJEC, Janez. Hočevarica - analiza ostankov makrofavne = Hočevarica - an analysis of macrofauna remains. In: VELUŠČEK, Anton (Ed.), VELUŠČEK, Anton. Hočevarica : eneolitsko kolišče na Ljubljanskem barju = an eneolithic pile dwelling in the Ljubljansko barje, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 8). Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU: = Institute of archaeology at ZRC SAZU: Založba ZRC: = ZRC Publishing, 2004, pp. 76-132.
 • TOŠKAN, Borut, KRYŠTUFEK, Boris. Ostanki malih sesalcev v Viktorjevem spodmolu (Insectivora, Chiroptera, Mammalia) = Small mammals in Viktorjev spodmol (Insectivora, Chiroptera, Mammalia). In: TURK, Ivan (Ed.), OVSENIK, Maja, TURK, Ivan. Viktorjev spodmol in Mala Triglavca : prispevki k poznavanju mezolitskega obdobja v Sloveniji : contributions to understanding the Mesolithic period in Slovenia, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 9). Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU: = Institute of archaeology at ZRC SAZU: Založba ZRC: = ZRC Publishing, 2004, pp. 114-134.
 • TOŠKAN, Borut, DIRJEC, Janez. Ostanki velikih sesalcev v Viktorjevem spodmolu = Remains of large mammals in Viktorjev spodmol. In: TURK, Ivan (Ed.), OVSENIK, Maja, TURK, Ivan. Viktorjev spodmol in Mala Triglavca : prispevki k poznavanju mezolitskega obdobja v Sloveniji : contributions to understanding the Mesolithic period in Slovenia, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 9). Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU: = Institute of archaeology at ZRC SAZU: Založba ZRC: = ZRC Publishing, 2004, pp. 135-167.
 • TURK, Ivan, TOŠKAN, Borut, DIRJEC, Janez. Sesalska favna = Mammalian fauna. In: TURK, Ivan (Ed.), OVSENIK, Maja, TURK, Ivan. Viktorjev spodmol in Mala Triglavca : prispevki k poznavanju mezolitskega obdobja v Sloveniji : contributions to understanding the Mesolithic period in Slovenia, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 9). Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU: = Institute of archaeology at ZRC SAZU: Založba ZRC: = ZRC Publishing, 2004, pp. 201-203.
 • TURK, Ivan, SKABERNE, Dragomir, BLACKWELL, Bonnie A.B., DIRJEC, Janez. Ocena vlage v mlajšepleistocenskem kraškem okolju : paleoklima in paleomikrookolje v jami Divje babe I, Slovenija = Assessing humidity in the upper Pleistocene karst environment : palaeoclimates and palaeomicroenvironments at the Divje babe I, Slovenia. In: MIHEVC, Andrej (Ed.). Kras : voda in življenje v kamniti pokrajini = water and life in a rocky landscape, (Projekt Aquadapt). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2005, pp. 173-198.
 • TOŠKAN, Borut. Živalski ostanki iz bronastodobnih naselbin pri Iški Loki in Žlebiču = Animal remains from the Bronze Age settlements at Iška Loka and Žlebič. Arheol. vestn., 2005, vol. 56, pp. 91-97.
 • TOŠKAN, Borut, DIRJEC, Janez. Ostanki sesalske favne na Resnikovem prekopu = Remains of mammal fauna at Resnikov prekop, Ljubljansko barje, Ljubljansko barje. In: VELUŠČEK, Anton (Ed.), VELUŠČEK, Anton. Resnikov prekop : najstarejša koliščarska naselbina na Ljubljanskem barju = the oldest pile-dwelling settlement in the Ljubljansko barje, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 10). Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU: = Institute of archaeology at ZRC SAZU: Založba ZRC: = ZRC Publishing, 2006, pp. 139-154.
 • TOŠKAN, Borut, DIRJEC, Janez. Veliki sesalci = Large mammals. In: GASPARI, Andrej (Ed.), GASPARI, Andrej. Zalog pri Verdu : tabor kamenodobnih lovcev na zahodnem robu Ljubljanskega barja : Stone Age hunters' camp at the western edge of the Ljubljansko barje, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 11). Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU: = Institute of archaeology at ZRC SAZU: Založba ZRC: = ZRC Publishing, 2006, pp. 165-188.

Top