Andrej Pleterski
Zbirka terenskih zapisov o zgodnjesrednjeveški naselbini na blejski Pristavi
Ljubljana, 2008

Deutsch (De)


Obrazci za delo z zbirko.

Digitalno zbirko v MS ACCESS formatu sestavljata tabeli TabSEViri in TLiteratura.

TLiteratura
vsebuje podatke o enotah arhivske terenske dokumentacije, ki se nanašajo na zgodnjesrednjeveško naselbino. Identifikacijski oznaki (TabLitID) sledi datum dokumenta (TabLitDatumDok), nato pa še avtor (TabLitAvtor), naslov (TabLitNaslovDok), fond (TabLitFond), arhiv (TabLitArhiv) in signatura (TabLitSig). Polje TabLitOpisDok podaja artefaktni opis dokumenta: velikost, število strani ....
Na tej tabeli temelji obrazec FLiteratura.

TabSEViri
Prvo polje je identifikacijska številka posameznega dokumenta (TabSEVID). Drugo polje se nanaša na dokumentacijsko enoto, kot jo je mogoče izluščiti iz terenske dokumentacije: grob, kvadrant... (TabSEVenota). Vsebuje tudi ključne besede, ki pomagajo k hitremu razvrščanju podatkov v pšosamezne skupine. Sledi datum dogodka (TabSEVDatum). Glavnino pa sestavljajo dobesedni odlomki besedil, ki se nanašajo na možne naselbinske ostanke (TabSEVBesedilo). Povezavo odlomka besdila z arhivskim dokumentom omogoča predzadnje polje (TabLitID), zadnje (TabLitStran) pa navaja stran z navedenim besedilom.

V tej tabeli je obdelana dokumentacija do vključno leta 1978, ki dokumentacijsko še ni bila prilagojena izkopavanju naselbine. Mlajša je že urejena temu ustrezno in je zato tabela ne vsebuje.
Na tabeli temelji obrazec FSEViri.

Za potrebe nekoga, ki ga zanimajo združeni podatki iz obeh tabel, torej o čem je kdo kje pisal, je dodan še obrazec FVirInCitat, ki združuje odlomke besedil in seznam arhivskih terenskih dokumentov. Poleg polj iz tabele TLiteratura zajema podatke še iz tabele TabSEViri (polja TabSEVDatum, TabLitStran, TabSEVenota in TabSEVBesedilo).

Vsi temeljni podatki o dokumentaciji so zajeti v digitalni zbirki. Stisnjeni so zapisani v
MS Access 2000 (81 KB)

Lahko si jo naložite in opravljate analize po svojem izboru.

Digitalni katalog najdbenih lističev | Digitalni katalog predmetov | Zbirka tež predmetov
Na vrh