Mateja Belak in Andrej Pleterski
Digitalni katalog predmetov iz zgodnjesrednjeveške naselbine na blejski Pristavi
Ljubljana, 2008

Deutsch (De)

Pred uporabo podatkov iz baze

Natančni opisi vseh predmetov iz Pristave so pospravljeni v bazi Pristava.mdb (8.208 KB), zapisani v MS Access 2000 in stisnjena v .zip. Za ogled risb predmetov je potrebno prenesti še mapo Bled_Pristava.zip (1296 datotek, 8.558 KB) in datoteko prazna.gif. Obrazec po želji prikazuje tudi slike, zato jim je treba po prenosu spremeniti pot. V tabeli Slike zamenjajte " E:\Bled_Pristava\Pristava_baza\Bled_Pristava" v polju "Pot" s potjo do mape Bled_Pristava na vašem računalniku, v obrazcu Risba pa v načrtovalskem pogledu (Design view) izberite slikovno polje (imgSlika), z desnim klikom izberite Lastnosti (Properties) in na zavihku Format v polju Picture zamenjajte obstoječo pot do slike prazna.gif s potjo do slike na svojem disku.

Pristava, opis baze predmetov

Osnova baze je tabela ZBIVA_predmeti. Nanjo se navezujejo tabele (slika odnosi.jpg), ki opisujejo posamezne lastnosti (Lastnosti in LastnBesedno) ter tabele posod (PosodeGlin), jagod (TJagode), nožev (TNozSaksMec) ter slik (Slike). Opombe so pospravljene v tabeli Nerazporejeno, osnovne mere (dolžina, širina in debelina) pa v tabeli OsnovMere. Povezava med vsemi je ID_predmeta.


Odnosi med tabelami.

Tabela ZBIVA_predmeti
daje osnovne podatke o predmetu: najdišče (sifra_najdisca), stratigrafsko enoto oz. skupek (SE), oznako premeta (npr. inv. št. ali začasna št. = IOPredm), najdiščno okolje, v katerem je bil predmet najden (grobišče, naselbina ipd = okolje), glavno snov iz katere je predmet (glina, železo ipd = snov), vrsto predmeta (posoda, nož ipd = predmet), ohranjenost (dobra, slaba, odlomek ipd = ohranjenost), datum vnosa (datum) in podatek, če je bil opis preverjen na originalu (original). V polju tabela je zabeležena št. table in predmeta v objavi.

Tabela Lastnosti
je seznam lastnosti, ki se nanašajo na posamezne predmete. Poleg identifikacijske št. seznama (IDSeznama), ki se vnese samodejno, združuje še št. predmeta (PredmetID) in št. lastnosti (LastnostID).

Tabela LastnBesedno
razlaga (LastnBesedno) črkovno-številske oznake v tabeli Lastnosti.

Tabela OsnovMere
shranjuje podatke o dolžini, širini in debelini predmeta ali odlomka.

Tabela GlinPosode
vsebuje natančnejše izmere posod. Gre za zunanje premere ustja, dna in trebuha, notranji premer ustja, višine posode, vratu in največje razširitve ter za širino lončarskega glavnika in število njegovih zob.

Tabela TJagode
opisuje velikosti in skladnjo jagod: najdaljša/najkrajša ter najdebelejša/najožja jagoda v skupini, število členov večkratne jagode in število jagod v skupini.

Tabela TNozSaksMec
opisuje različne dolžine nožev, saksov in mečev: dolžina celotnega noža, dolžina trna ter dolžina in širina rezila.

Tabela Nerazporejeno
shranjuje opombe.

***

Zaradi sestave baze je lastnosti in mere posameznega predmeta preprosteje spremlajti na obrazcu (Predmeti). Na začetnem delu so združeni osnovni podatki, zajeti iz tabele Zbiva_predmeti, podobrazci na zavihkih pa omogočajo pregled barve, pustila, okrasa, natančnejših mer in oblik (Posode), tipov ustij (Tip_ustij), velikosti in oblik hrbta, rezila in držaja noža (Nozi) ter velikosti, barv, oblik in okrasa jagod (Jagode). Kadar je predmet narisan, prikaže njegovo sliko pritisk na gumb "Pokaži sliko" v podobrazcu Risba.

Vsi temeljni podatki o predmetih so zajeti v digitalni zbirki. Stisnjeni so zapisani v
MS Access 2000 (1.565 KB).

Lahko si jo naložite in opravljate analize po svojem izboru.

***

Dodatne podatke nudi Digitalni katalog najdbenih lističev iz zgodnjesrednjeveške naselbine na blejski Pristavi.

Izbrani predmeti so objavljeni v 10. poglavju ( Katalog predmetov (Mateja BELAK, Andrej PLETERSKI in Timotej KNIFIC)) v: Andrej Pleterski, Zgodnjesrednjeveška naselbina na blejski Pristavi.Najdbe. Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 14, 2008.

Digitalni katalog najdbenih lističev | Zbirka terenskih zapisov | Zbirka tež predmetov
Na vrh