Institute of Archaeology [Slovenian]

Home Members Programme Projects Laboratory
Database Publications Library Links Archive

OPERA INSTITUTI ARCHAEOLOGICI SLOVENIAE

The series is composed of a selection of monographic and scientific papers presenting the results of investigations from the fields of archaeology, epigraphy and ancient history. The goal is, for the most part, to present each individual archaeological site or archaeological themes from the teritory of SE Alps and western Balkans.

The series is published by The Institute of Archaeology.

 1. Janez Dular, Slavko Ciglenečki, Anja Dular
  KUČAR (1995)
  Železnodobno naselje in zgodnjekrščanski stavbni kompleks na Kučarju pri Podzemlju
  KUČAR. Eisenzeitliche Siedlung und frühchristlicher Gebäudekomplex auf dem Kučar bei Podzemelj
  KUČAR. An Iron Age Settlement and Early Christian Building Complex at Kučar near Podzemelj

 2. Ivan Turk (editor)
  MOUSTÉRIENSKA "KOŠČENA PIŠČAL" IN DRUGE NAJDBE IZ DIVJIH BAB I V SLOVENIJI (1997)
  MOUSTERIAN "BONE FLUTE" AND OTHER FINDS FROM DIVJE BABE I CAVE SITE IN SLOVENIA

 3. Jana Horvat (s prispevki Vesne Svetličič, Marka Stokina, Draška Josipoviča, Nine Zupančič, Mete Bole in Metke Culiberg)
  SERMIN (1997)
  Prazgodovinska in zgodnjerimska naselbina v severovzhodni Istri SERMIN
  A Prehistoric and Early Roman Settlement in Northwestern Istria

 4. Slavko Ciglenečki
  TINJE NAD LOKO PRI ŽUSMU (2000)
  TINJE ABOVE LOKA PRI ŽUSMU
  Poznoantična in zgodnjesrednjeveška naselbina.
  A Late Roman and Early Medieval Settlement

 5. Janez Dular, Irena Šavel, Sneža Tecco Hvala
  OLORIS (2002)
  Bronastodobno naselje pri Dolnjem Lakošu.
  Bronzezeitliche Siedlung bei Dolnji Lakoš.
  The Bronze Age Settlement near Dolnji Lakoš.

 6. Janez Dular
  HALŠTATSKE NEKROPOLE DOLENJSKE (2003)
  DIE HALLSTATTZEITLICHEN NEKROPOLEN IN DOLENJSKO
  HALLSTATT NECROPOLISES IN THE DOLENJSKA REGION

 7. Irena Lazar
  RIMSKO STEKLO SLOVENIJE (2003)
  THE ROMAN GLASS OF SLOVENIA

 8. Anton Velušček (ed.)
  HOČEVARICA - eneolitsko kolišče na ljubljanskem barju (2004)
  HOČEVARICA - an eneolithic pile dwelling in the Ljubljansko barje

 9. Ivan Turk (ed.)
  VIKTORJEV SPODMOL in / and MALA TRIGLAVCA (2004)
  Contributions to understanding the Mesolithic period in Slovenia

 10. Anton Velušček (ed.)
  RESNIKOV PREKOP. Najstarejša koliščarska naselbina na Ljubljanskem barju. (2006)
  RESNIKOV PREKOP. The oldest pile-dwelling settlement in the Ljubljansko barje.

 11. Andrej Gaspari (ed.)
  ZALOG PRI VERDU. Tabor kamenodobnih lovcev na zahodnem robu Ljubljanskega barja (2006)
  ZALOG NEAR VERD. Stone Age hunters camp at the western edge of the Ljubljansko barje.

 12. Janez Dular, Sneža Tecco Hvala
  SOUTH-EASTERN SLOVENIA IN THE EARLY IRON AGE. Settlement – Economy – Society
  JUGOVZHODNA SLOVENIJA V STAREJŠI ŽELEZNI DOBI. Poselitev – gospodarstvo – družba

 13. Ivan Turk (ed.)
  DIVJE BABE I. Paleolitsko najdišče mlajšega pleistocena v Sloveniji. I. del: Geologija in paleontologija
  DIVJE BABE I. Upper Pleistocene Palaeolithic site in Slovenia. Part I: Geology and Palaeontology

 14. Andrej Pleterski (with Timotej Knific, Borut Toškan, Janez Dirjec, Benjamin Štular and Mateja Belak)
  ZGODNJESREDNJEVEŠKA NASELBINA NA BLEJSKI PRISTAVI. Najdbe.
  FRÜHMITTELALTERLICHE SIEDLUNG PRISTAVA IN BLED. Funde.


 15. Benjamin Štular
  MALI GRAD. Visokosrednjeveški grad v Kamniku
  MALI GRAD. High Medieval Castle in Kamnik (2009)

 16. Anton Velušček (ur.)
  KOLIŠČARSKA NASELBINA STARE GMAJNE IN NJEN ČAS. Ljubljansko barje v 2. polovici 4. tisočletja pr. Kr.
  STARE GMAJNE PILE-DWELLING SETTLEMENT AND ITS ERA. The Ljubljansko barje in the 2nd half of the 4th millennium BC (2009)

 17. Jana Horvat and Alma Bavdek
  OKRA. Vrata med Sredozemljem in Srednjo Evropo
  OCRA. The gateway between the Mediterranean and Central Europe (2009)

 18. Janez Dular and Marjana Tomanič Jevremov
  ORMOŽ. Utrjeno naselje iz pozne bronaste in starejše železne dobe    
  ORMOŽ. Befestigte Siedlung aus der späten Bronze- und der älteren Eisenzeit (2010)

 19. Andrej Pleterski (Mit Beiträgen von Igor Bahor, Vid Pleterski, Mark Žagar und Veronika Pflaum)
  ZGODNJESREDNJEVEŠKA NASELBINA NA BLEJSKI PRISTAVI. Tafonomija, predmeti in čas.
  FRÜHMITTELALTERLICHE SIEDLUNG PRISTAVA IN BLED. Taphonomie, Fundgegenstände und zeitliche Einordnung (2010)

 20. Jana Horvat and Andreja Dolenc Vičič
  Arheološka najdišča Ptuja. Rabelčja vas
  Archaeological Sites of Ptuj. Rabelčja vas (2010)

 21. Borut Toškan (ed.)
  DROBCI LEDENODOBNEGA OKOLJA. Zbornik ob življenjskem jubileju Ivana Turka
  FRAGMENTS OF ICE AGE ENVIRONMENTS. Proceedings in Honour of Ivan Turk's Jubilee (2011)

 22. Anton Velušček (ed.)
  SPAHA (2011)

 23. Slavko Ciglenečki, Zvezdana Modrijan, Tina Milavec
  Poznoantična utrjena naselbina Tonovcov grad pri Kobaridu. Naselbinski ostanki in interpretacija
  Late Antique fortified settlement Tonovcov grad near Kobarid. Settlement remains and interpretation (2011)

 24. Zvezdana Modrijan and Tina Milavec
  Poznoantična utrjena naselbina Tonovcov grad pri Kobaridu. Naselbinski ostanki in interpretacija
  Late Antique fortified settlement Tonovcov grad near Kobarid. Finds (2011)

 25. Maja Andrič (ed.)
  Dolgoročne spremembe okolja 1
  [Long-term environmental changes 1] (2012)

 26. Sneža Tecco Hvala
  Magdalenska gora. Družbena struktura in grobni rituali železnodobne skupnosti / Social structure and burial rites of the Iron Age community (2012)

 27. Janez Dular
  Severovzhodna Slovenija v pozni bronasti dobi / Nordostslowenien in der späten Bronzezeit (2013)

 28. Andrej Pleterski new
  The Invisible Slavs (2013)

 29. Ivan Turk (ur.)
  Divje babe I. Paleolitsko najdišče mlajšega pleistocena v Sloveniji (2. del: Arheologija) / Upper Pleistocene Palaeolithic site in Slovenia (Part 2: Archaeology) (2014)

 30. Sneža Tecco-Hvala (ed.)
  Studia Praehistorica in Honorem Janez Dular (2014)

 31. Jana Horvat (ed.)
  The Roman army between the Alps and the Adriatic (2016)

 32. Lucija Grahek
  Stična. Železnodobna naselbinska keramika / Stična. Early Iron Age Settlement Pottery (2016)

 33. Drago Svoljšak, Janez Dular
  Železnodobno naselje Most na Soči. Gradbeni izvidi in najdbe / The Iron Age settlement at Most na Soči. Settlement structures and small finds (2016)

Price List
Ordering information

Top