Inštitut za arheologijo ZRC SAZU [English]

O inštitutu Sodelavci Program Projekti Laboratorij ZbirkeZnanstvena srečanja
Pisni arhiv Publikacije Knjižnica Povezave NOVO Spletni arhivZa študente

Anton Velušček

E-naslov: Anton.Veluscek@zrc-sazu.si

Telefon: (01) 47-06-399

Izobrazba:

 • diploma iz arheologije 1994, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
 • magisterij iz arheologije 1997, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
 • doktorat iz arheologije 2001, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Študij v tujini:

Šest mesečni študij prazgodovinske keramike iz jamskih najdišč na Univerzi v Trstu

Naziv:

višji znanstveni sodelavec

Področje preučevanja:

neolitsko in eneolitsko obdobje v Jugovzhodnih Alpah, arheologija mokrih tal, dendrokronologija) v sodelovanju z Oddelkom za lesarstvo Biotehniške fakultete).

Raziskovalni program:

Vodja inštitutskega raziskovalnega programa: Arheološke raziskave (P6-0064) 2009–2014
Anton Velušček se v okviru programa ukvarja s tematskim sklopom Arheološka podoba slovenskih pokrajin med 5. in 2. tisočletjem pr. Kr.

Raziskovalni projekti:

Aplikativni raziskovalniprojekt: Multidisciplinarno raziskovanje kolišč na Ljubljanskem barju (L6-0137) 2008–2011

Sodelovanja pri izveninštitutskih projektih:

 • Katedra za tehnologijo lesa, Oddelek za lesarstvo, Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani: Dendrokronološke raziskave v Sloveniji. Sodelovanje z izr. prof. dr. Katarino Čufar.
 • Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, Postojna
 • Narodni muzej Slovenije, Ljubljana
 • Notranjski muzej, Postojna
 • Univerza v Mariboru, Slovenija
 • Dipartimento di Scienze dell’Antichita »Leonardo Ferrero« and Dipartimento di Scienze della Terra, Universita degli Studi di Trieste (Trst, Italija)

Uredništvo:

Bibliografija:

Osebna bibliografija za obdobje od leta 1995 dalje je na voljo v okviru COBISSove Bibliografije raziskovalcev.

Izbrana bibliografija:

 • JANŽEKOVIČ, Franc, MALEZ, Vesna, VELUŠČEK, Anton. Zooarheološke najdbe ptic na koliščarskih naselbinah na Ljubljanskem barju = The zooarcheological findings of birds in ancient pile dwellings at Ljubljansko barje. Acrocephalus, 2004, letn. 25, št. 123, str. 195-200. [COBISS.SI-ID 14059272]
 • VELUŠČEK, Anton, ČUFAR, Katarina, CULIBERG, Metka, TOŠKAN, Borut, DIRJEC, Janez, MALEZ, Vesna, JANŽEKOVIČ, Franc, GOVEDIČ, Marijan. Črešnja pri Bistri, novoodkrito kolišče na Ljubljanskem barju. Arheol. vestn., 2004, letn. 55, str. 39-54, zvd, fotogr., risbe. [COBISS.SI-ID 22900269]
 • JANŽEKOVIČ, Franc, MALEZ, Vesna, VELUŠČEK, Anton. Najdbe ptičjih kosti s koliščarskih naselbin na Ljubljanskem barju. Arheol. vestn., 2005, letn. 56, str. 49-58, zvd, tabele. [COBISS.SI-ID 24490797]
 • VELUŠČEK, Anton. Iška Loka - bronastodobno naselje na obrobju Ljubljanskega barja. Arheol. vestn., 2005, letn. 56, str. 73-89, zvd., fotogr., ilustr. pril. [COBISS.SI-ID 24490541]
 • TOLAR, Tjaša, KOROŠEC-KORUZA, Zora, VELUŠČEK, Anton. VITIS VINIFERA SSP. L. from archaeological sites in Slovenia: wild or cultivated?. Histria antiqua, 2007, 15, str. 261-266, ilustr. [COBISS.SI-ID 27820589]
 • VELUŠČEK, Anton, ČUFAR, Katarina. Novoopredeljeni najdišči keramike z brazdastim vrezom na Ljubljanskem barju. Arheol. vestn., 2008, [Letn.] 59, str. 31-48, ilustr. [COBISS.SI-ID 28885037]
 • TOLAR, Tjaša, ČUFAR, Katarina, VELUŠČEK, Anton. Leseno toporišče kladivaste sekire s kolišča Stare gmajne na Ljubljanskem barju. Arheol. vestn., 2008, [Letn.] 59, str. 49-56, ilustr. [COBISS.SI-ID 28885293]
 • BERNARDINI, Federico, ALBERTI, Antonio, DEMARCHI, Gabriella, MONTAGNARI KOKELJ, Emanuela, PRINCIVALLE, Francesco, VELUŠČEK, Anton. An archaeometric study of the prehistoric polished stone tools from the Ljubljanica River (Slovenia). Atti Soc. preist. protostor. reg. Friuli-Venezia Giulia, 2008, 16: 2006-2007, str. 53-73, ilustr. [COBISS.SI-ID 29252909]
 • JERAJ, Marjeta, VELUŠČEK, Anton, JACOMET, Stefanie. The diet of Eneolithic (Copper Age fourth millenium cal B. C.) pile dwelleres and the early formation of the cultural landscape south of the Alps : a case study from Slovenia. Veg. hist. archaeobot., 2009, vol. 18, no. 1, str. 75-89, ilustr. http://www.springerlink.com/content/e2716x8nvx265x74/?p=3b68d4e1bf9c4eb29087242664fe4cfe&pi=6, doi: 10.1007/s00334-008-0144-z. [COBISS.SI-ID 29253677]
 • ČUFAR, Katarina, VELUŠČEK, Anton. Dendrokronološke raziskave na koliščarski naselbini Hočevarica = Dendrochronological research of the Hočevarica pile dwelling settlement. V: VELUŠČEK, Anton (ur.), VELUŠČEK, Anton. Hočevarica : eneolitsko kolišče na Ljubljanskem barju = an eneolithic pile dwelling in the Ljubljansko barje, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 8). Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU: = Institute of archaeology at ZRC SAZU: Založba ZRC: = ZRC Publishing, 2004, str. 274-280, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 22138669]
 • VELUŠČEK, Anton. Hočevarica in začetki uporabe bakra v Sloveniji = Hočevarica and the onset of copper use in Slovenia. V: VELUŠČEK, Anton (ur.), VELUŠČEK, Anton. Hočevarica : eneolitsko kolišče na Ljubljanskem barju = an eneolithic pile dwelling in the Ljubljansko barje, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 8). Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU: = Institute of archaeology at ZRC SAZU: Založba ZRC: = ZRC Publishing, 2004, str. 297-306, zvd. [COBISS.SI-ID 22142253]
 • VELUŠČEK, Anton. Past and present lake-dwelling studies in Slovenia : Ljubljansko barje (the Ljubljana Marsh). V: MENOTTI, Francesco (ur.). Living on the lake in prehistoric Europe : 150 years of lake-dwelling research. London; New York: Routledge, 2004, str. 69-82, zvd, fotogr. [COBISS.SI-ID 23013421]
 • VELUŠČEK, Anton. Kraška planota jugozahodne Slovenije in Ljubljansko barje v neo-eneolitski dobi - primerjalna študija = The Kras Plateau in southwestern Slovenia and the Ljubljansko barje in the Neo-Eneolithic period - a comparative study. V: MIHEVC, Andrej (ur.). Kras : voda in življenje v kamniti pokrajini = water and life in a rocky landscape, (Projekt Aquadapt). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2005, str. 199-219, ilustr. [COBISS.SI-ID 24611373]
 • VELUŠČEK, Anton. Ljubljansko barje v koliščarski dobi. V: SLAVEC GRADIŠNIK, Ingrid (ur.), LOŽAR-PODLOGAR, Helena (ur.). Pretrgane korenine : sledi življenja in dela Rajka Ložarja, (Opera ethnologica slovenica). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2005, str. 191-216, ilustr. [COBISS.SI-ID 23988525]
 • VELUŠČEK, Anton. Une roue et un essieu néolithiques dans le marais de Ljubljana (Slovénie). V: PÉTREQUIN, Pierre (ur.). Premiers chariots, premiers araires : la diffusion de la traction animale en Europe pendant les IVe et IIIe millénaires avant notre ere, (Monographie du CRA, 29). Paris: CNRS Éditions, 2006, str. 39-45, ilustr. [COBISS.SI-ID 25828397]
 • VELUŠČEK, Anton. Figuralna vaza s kolišča pri Igu, Ljubljansko barje, Slovenija. V: BLEČIĆ, Martina (ur.), ČREŠNAR, Matija (ur.), HÄNSEL, Bernhard (ur.), HELLMUTH, Anja (ur.), KAISER, Elke (ur.), METZNER-NEBELSICK, Carola (ur.). Scripta praehistorica in honorem Biba Teržan, (Situla, 44). Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2007, str. [151]-168, ilustr. [COBISS.SI-ID 26829613]
 • ALBERTI, Antonio, VELUŠČEK, Anton. Le materie prime litiche nelle Valli del Natisone e nelle aree limitrofe. V: CHIABA, Monica (ur.), MAGGI, Paola (ur.), MAGRINI, Chiara (ur.). Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico : atti del convegno internazionale di studi, San Pietro al Natisone (UD) 15-16 settembre 2006, (Studi e ricerche sulla Gallia Cisalpina, 20). Trieste: Universita degli Studi, Dipartimento di Scienze dell'Antichita "Leonardo Ferrero"; Roma: Quasar, cop. 2007, str. [189]-208, ilustr. [COBISS.SI-ID 26583853]

Monografije in druga zaključena dela:

Popularizacija vede:

Potujoča razstava
Dediščina Ostrorogega Jelena
ob 130. obletnici odkritja kolišč na Ljubljanskem barju.

prejšnji zapis       naslednji zapis      Na vrh