Inštitut za arheologijo ZRC SAZU [English]

O inštitutu Sodelavci Program Projekti Laboratorij ZbirkeZnanstvena srečanja
Pisni arhiv Publikacije Knjižnica Povezave NOVO Spletni arhivZa študente

 

Pravkar izšlo:

Andrej PLETERSKI

The Invisible Slavs

*****

Novo:

Janez DULAR

Severovzhodna Slovenija v pozni bronasti dobi
Nordostslowenien in der späten Bronzezeit

*****

Sneža TECCO HVALA

Magdalenska gora
Družbena struktura in grobni rituali železnodobne skupnosti
Social structure and burial rites of the Iron Age community

*****

Novo:

Boris ČOK

V siju mesečine

*****

Novo:

Maja Andrič (ur.)

Dolgoročne spremembe okolja 1

*****

Zvezdana Modrijan
Tina Milavec

Poznoantična utrjena naselbina Tonovcov grad pri Kobaridu
Najdbe

Late Antique fortified settlement Tonovcov grad near Kobarid
Finds

Sodelavci / With contributions of:
Peter Kos, Dragan Božič, Matija Turk, Petra Leben Seljak, Borut Toškan, Janez Dirjec, Francesco Boschin, K. Patrick Fazioli

*****

Slavko Ciglenečki
Zvezdana Modrijan
Tina Milavec

Poznoantična utrjena naselbina Tonovcov grad pri Kobaridu
Naselbinski ostanki in interpretacija

Late Antique fortified settlement Tonovcov grad near Kobarid
Settlement remains and interpretation

Sodelavci / With contributions of:
Benjamin Štular, Saša Čaval, Ivan Šprajc

*****

Novo:

Arheološki vestnik 62, 2011
Izid: december 2011

*****

Znanstveno srečanje
RIMSKA VOJSKA NA OBMOČJU DANAŠNJE SLOVENIJE
Nova odkritja in smernice raziskav
17. in 18. november 2011

Organizatorja: Narodni muzej Slovenije in Inštitut za arheologijo ZRC SAZU
Kje: Narodni muzej Slovenije

*****

Ivan ALJINOVIĆ, Vedran BARBARIĆ, Vitomir BELAJ, Vladimir Peter GOSS, Mislav JEZIĆ, Radoslav KATIČIĆ, Mario KATIĆ, Ivica KIPRE, Ivica LOLIĆ, Suzana MARJANIĆ, Ante MILOSEVIĆ, Tomo VINŠĆAK, Bozidar Bruce YERKOVICH

Perunovo koplje

*****

Anton Velušček (ur.)

Spaha

*****

Celotna besedila Opera Instituti Archaeologici Sloveniae od št. 10 dalje.

*****

Novo: E-zbirka Dela Inštituta za arheologijo

Andrej Pleterski, Nevidna srednjeveška Evropa. Župa Bled,
Dela Inštituta za arheologijo 1, 1011

*****

Borut Toškan (ur.)

Drobci ledenodobnega okolja
Zbornik ob življenjskem jubileju Ivana Turka

Fragments of Ice Age environments
Proceedings in Honour of Ivan Turk’s Jubilee

*****

Znanstveno srečanje DOLGOROČNE SPREMEMBE OKOLJA

Konferenca/delavnica/strokovni posvet
dvodnevno) srečanje
16. in 17. maj 2011, Prešernova dvorana SAZU, Novi trg 4, Ljubljana

*****

Jana Horvat in Andreja Dolenc Vičič

Arheološka najdišča Ptuja
Rabelčja vas

Archaeological Sites of Ptuj
Rabelčja vas

Sodelavki / With the contribution of
Marjana Tomanič Jevremov, Marija Lubšina Tušek

*****

Arheološki vestnik 61, 2010
Izid: december 2010

*****

Anton VELUŠČEK

KOLIŠČARJI

*****

Andrej PLETERSKI, Katja HROBAT, Radomir JURIĆ, Mario KATIĆ, Mario ŠLAUS, Benjamin ŠTULAR, Mirjana Trošelj in Tomo Vinšćak

MIRILA
Kulturni fenomen.

*****

Andrej Pleterski

(s prispevki Igorja Bahorja, Vida Pleterskega, Marka Žagarja in Veronike Pflaum)

ZGODNJESREDNJEVEŠKA NASELBINA NA BLEJSKI PRISTAVI.
Tafonomija, predmeti in čas.

FRÜHMITTELALTERLICHE SIEDLUNG PRISTAVA IN BLED.
Taphonomie, Fundgegenstände und zeitliche Einordnung

*****

Janez Dular in Marjana Tomanič Jevremov

ORMOŽ
Utrjeno naselje iz pozne bronaste in starejše železne dobe

ORMOŽ
Befestigte Siedlung aus der späten Bronze- und der älteren Eisenzeit

*****

RAZSTAVA:

Inštitut za arheologijo ZRC SAZU
in
Notranjski muzej Postojna

vabita na priložnostno razstavo

Prelaz na Razdrtem
in arheološka najdišča raziskana leta 1989

Avtorici Jana Horvat in Alma Bavdek bosta v petek, 29. januarja 2010 ob 18. uri predstavili knjgo
Okra. Vrata med Sredozemljem in Srednjo Evropo
in gradivo iz arheoloških najdišč na Razdrtem.

Razstava bo v dvorani in avli Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU v Postojni, Titov trg 2.odprta do 11. februarja 2010, vsak delovni dan od 8. do 15. ure.

*****

Jana Horvat in Alma Bavdek

OKRA
Vrata med Sredozemljem in Srednjo Evropo

OCRA
The gateway between the Mediterranean and Central Europe

*****

Arheološki vestnik 60

Anton Velušček (ur.)

KOLIŠČARSKA NASELBINA STARE GMAJNE
IN NJEN ČAS

Ljubljansko barje v 2. polovici 4. tisočletja pr. Kr.

STARE GMAJNE PILE-DWELLING SETTLEMENT
AND ITS ERA
The Ljubljansko barje in the 2nd half of the 4th millennium BC

Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 16, 2009.

*****

Dragan Božič

Late La Tène-Roman cemetery in Novo mesto.
Ljubljanska cesta and Okrajno glavarstvo

Poznolatensko-rimsko grobišče v Novem mestu.
Ljubljanska cesta in Okrajno glavarstvo


Katalogi in monografije 39, 2008.

*****

Benjamin Štular

MALI GRAD. Visokosrednjeveški grad v Kamniku
MALI GRAD. High Medieval Castle in Kamnik

Na vrh